VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ SLITINY; NĚKTERÉ HOŘLAVÉ PŘÍPRAVKY.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 3601000000 80 (2/0) : Prachové výmetné slože
  • 3602000000 80: Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože
  • 3603000000 80 (6/2) : Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
  • 3604000000 80 (2/0) : Pyrotechnické výrobky pro zábavu, signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky
  • 3605000000 80: Zápalky; jiné než pyrotechnické výrobky čísla|3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách; výrobky z hořlavých materiálů specifikovaných v poznámce|2|k této kapitole