Niklový prášek a šupiny (vločky).

Deutsch 9 English 3 Suomi 3 Français 4

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

Dle deklarovaných údajů se jedná o niklový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o niklový prášek potažený stříbrem - chemickou redukcí stříbra na povrch niklu.

Deklarovaný popis vzorku: šedobílý prášek bez zápachu; částice tvaru nepravidelných granulí o velikosti 34 mikronů.

Deklarovaný účel použití: plnivo do vodivých silikonových kaučuků. Deklarovaný způsob balení: plastové nádoby – 25 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU JAKO PRÁŠEK UMÍSTĚNO V OBALU STŘÍBRO PRO ELEKTRICKÉ POUŽITÍ JAKO VLOČKY JAKO GRANULE

Niklový prášek – slitina niklu, chromu, fosforu…

jako prášek; křemík; šedivé; chrom; slitiny

Niklový prášek – slitina niklu, chromu, fosforu a křemíku. Jedná se o cílený produkt vzniklý rozemletím, velikost všech částic je menší než 1 mm.

Vzhled: velmi jemný prášek šedé barvy. Deklarovaný způsob použití: produkt je po smíchání s pojivem aplikován při tvrdém pájení.

Deklarovaný způsob balení: polyethylenový pytel, hmotnost balení 13,2 kg; pytle (v počtu 40) jsou dále vloženy do kartónové krabice.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK KŘEMÍK ŠEDIVÉ CHROM SLITINY