MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS.

 • 2701000000 80 (5/0) : Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul
 • 2702000000 80 (2/0) : Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet
 • 2703000000 80: Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret
 • 2704000000 80 (3/0) : Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul
 • 2705000000 80: Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider
 • 2706000000 80: Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære
 • 2707000000 80 (8/0) : Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele
 • 2708000000 80 (2/0) : Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg
 • 2709000000 80 (2/0) : Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler
 • 2710000000 80 (7/0) : Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70|vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier
 • 2711000000 80 (9/0) : Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider
 • 2712000000 80 (3/0) : Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet
 • 2713000000 80 (5/0) : Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler
 • 2714000000 80 (2/0) : Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten
 • 2715000000 80: Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og "cut backs")
 • 2716000000 80: Elektrisk energi