OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; ark og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
 • 9002000000 80 (5/0) : Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
 • 9003000000 80 (4/0) : Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lign. samt dele dertil
 • 9004000000 80 (2/0) : Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet
 • 9005000000 80 (3/0) : Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil; andre astronomiske instrumenter samt stativer og monteringer dertil, undtagen instrumenter til radio-astronomi
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos. 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere
 • 9008000000 80 (2/0) : Lysbilledapparater; forstørrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug (undtagen kinematografiske)
 • 9010000000 80 (4/0) : Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; betragtningskasser; projektionsskærme
 • 9011000000 80 (4/0) : Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer
 • 9013000000 80 (4/0) : Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere specificeret beskrevet i andre positioner; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater
 • 9015000000 80 (6/0) : Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere
 • 9016000000 80 (2/0) : Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder
 • 9017000000 80 (5/0) : Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (fx tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (fx metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 9018000000 80 (16/0) : Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver
 • 9019000000 80 (2/0) : Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi
 • 9020000000 80 (4/1) : Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopædiske artikler, herunder krykker, kirurgiske bælter og brokbind; benskinner og andre artikler til behandling af frakturer; proteser; høreapparater og andre apparater eller artikler, der bæres af eller på personen eller implanteres i legemet for at afhjælpe en defekt eller et svækket organ
 • 9022000000 80 (10/0) : Røntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta- eller gammastråler, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller røntgenterapi, røntgenrør og andre røntgengeneratorer, højspændingsgeneratorer, kontroltavler og -pulte, skærme, borde, stole og lignende undersøgelses- eller behandlingslejer
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (fx ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug
 • 9024000000 80 (3/0) : Maskiner og apparater til prøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (fx metaller, træ, tekstiler, papir, plast)
 • 9025000000 80 (5/0) : Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (fx gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (fx polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer
 • 9028000000 80 (4/0) : Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere
 • 9029000000 80 (3/0) : Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper
 • 9030000000 80 (13/0) : Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrumenter og apparater til automatisk regulering
 • 9033000000 80 (2/0) : Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90