KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos.|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)
 • 8703000000 80 (16/0) : Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos.|8702), herunder stationcars og racerbiler
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorkøretøjer til godsbefordring
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (fx bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)
 • 8706000000 80 (6/0) : Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos.|8701-8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos.|8701-8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos.|8701-8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Motortrucks uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer
 • 8710000000 80: Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer
 • 8711000000 80 (7/0) : Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne
 • 8712000000 80 (2/0) : Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)
 • 8713000000 80 (2/0) : Invalidekøretøjer, også med motor eller anden fremdrivningsmekanisme
 • 8714000000 80 (10/0) : Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos.|8711-8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil
 • 8716000000 80 (8/0) : Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil