PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 4301000000 80 (5/0) : Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos.|4101, 4102|eller 4103
  • 4302000000 80 (5/0) : Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos.|4303
  • 4303000000 80 (2/0) : Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind
  • 4304000000 80: Kunstigt pelsskind og varer deraf