ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL.

 • 8401000000 80 (4/0) : Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer; isotopseparatorer
 • 8402000000 80 (6/0) : Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning
 • 8403000000 80 (2/0) : Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (fx economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner
 • 8405000000 80 (2/0) : Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater
 • 8406000000 80 (5/0) : Dampturbiner
 • 8407000000 80 (10/0) : Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel
 • 8408000000 80 (3/0) : Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)
 • 8409000000 80 (4/0) : Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner
 • 8412000000 80 (9/0) : Andre kraftmaskiner og motorer
 • 8413000000 80 (15/0) : Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer
 • 8414000000 80 (10/0) : Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter
 • 8415000000 80 (7/0) : Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden
 • 8416000000 80 (4/0) : Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil
 • 8417000000 80 (4/0) : Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514)
 • 8418000000 80 (13/0) : Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser
 • 8422000000 80 (7/0) : Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer
 • 8423000000 80 (8/0) : Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art
 • 8424000000 80 (10/0) : Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner
 • 8425000000 80 (10/0) : Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips"); spil og ankerspil; donkrafte
 • 8426000000 80 (12/0) : Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks
 • 8427000000 80 (3/0) : Gaffeltrucks; andre trucks med anordning til løftning eller flytning
 • 8428000000 80 (10/0) : Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)
 • 8429000000 80 (10/0) : Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende
 • 8430000000 80 (12/0) : Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (fx maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere
 • 8431000000 80 (10/0) : Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425-8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser
 • 8433000000 80 (13/0) : Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Malkemaskiner og mejerimaskiner
 • 8435000000 80 (2/0) : Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer
 • 8436000000 80 (8/0) : Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllingemødre
 • 8437000000 80 (3/0) : Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)
 • 8438000000 80 (8/0) : Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel, til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer eller drikkevarer, undtagen maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og fedtstoffer
 • 8439000000 80 (6/0) : Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap
 • 8440000000 80 (2/0) : Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger
 • 8441000000 80 (6/0) : Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art
 • 8442000000 80 (3/0) : Maskiner, apparater og redskaber (undtagen maskiner henhørende under pos. 8456-8465) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)
 • 8443000000 80 (16/0) : Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør
 • 8444000000 80 (2/0) : Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre
 • 8445000000 80 (9/0) : Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner
 • 8446000000 80 (5/0) : Vævestole
 • 8447000000 80 (5/0) : Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting
 • 8448000000 80 (15/0) : Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444-8447 hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under denne position eller under pos. 8444-8447 (fx spindler og spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner)
 • 8449000000 80: Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte
 • 8450000000 80 (6/0) : Vaskemaskiner, også med tørremaskine
 • 8451000000 80 (9/0) : Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450) til vask, rensning, vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (fx linoleum); maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof
 • 8452000000 80 (6/0) : Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle
 • 8453000000 80 (4/0) : Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier
 • 8455000000 80 (6/0) : Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil
 • 8456000000 80 (8/0) : Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue; vandskæremaskiner
 • 8457000000 80 (3/0) : Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)
 • 8458000000 80 (6/0) : Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal
 • 8459000000 80 (17/0) : Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende under pos. 8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos. 8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet
 • 8462000000 80 (13/0) : Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider
 • 8463000000 80 (4/0) : Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets
 • 8464000000 80 (3/0) : Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand
 • 8465000000 80 (10/0) : Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer
 • 8466000000 80 (8/0) : Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456-8465, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art
 • 8467000000 80 (14/0) : Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor
 • 8468000000 80 (4/0) : Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere
 • 8470000000 80 (7/0) : Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater
 • 8471000000 80 (9/0) : Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet
 • 8472000000 80 (3/0) : Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)
 • 8473000000 80 (6/0) : Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 8470-8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand
 • 8475000000 80 (5/0) : Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand
 • 8476000000 80 (7/0) : Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater
 • 8477000000 80 (9/0) : Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 8478000000 80 (2/0) : Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 8479000000 80 (14/0) : Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 8480000000 80 (11/0) : Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast
 • 8481000000 80 (6/0) : Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler
 • 8482000000 80 (9/0) : Kugle- og rullelejer
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger
 • 8484000000 80 (3/0) : Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger
 • 8486000000 80 (5/0) : Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel; dele og tilbehør
 • 8487000000 80 (2/0) : Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele