PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim
  • 3502000000 80 (5/0) : Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80|vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater
  • 3503000000 80 (2/0) : Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen kaseinlim henhørende under pos.|3501
  • 3504000000 80 (2/3) : Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med kromsalt
  • 3505000000 80 (2/0) : Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse
  • 3506000000 80 (4/0) : Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1|kg pr.|stk.
  • 3507000000 80 (2/0) : Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet