UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER.

 • 2801000000 10: I. GRUNDSTOFFER
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, klor, brom og jod
 • 2802000000 80: Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl
 • 2803000000 80: Karbon (kønrøg og karbon i andre former, ikke andetsteds tariferet)
 • 2804000000 80 (13/0) : Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv
 • 2806000000 10: II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OXIDER AF IKKE-METALLER
 • 2806000000 80 (2/0) : Hydrogenklorid (saltsyre); klorsvovlsyre
 • 2807000000 80: Svovlsyre; rygende svovlsyre
 • 2808000000 80: Salpetersyre; nitrersyrer
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforpentaoxid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2810000000 80 (2/0) : Oxider af bor; borsyrer
 • 2811000000 80 (8/0) : Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller
 • 2812000000 10: III. HALOGEN- OG SVOVLFORBINDELSER AF IKKE-METALLER
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller
 • 2813000000 80 (2/0) : Sulfider af ikke-metaller; kommercielt fosfortrisulfid
 • 2814000000 10: IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG PEROXIDER AF METALLER
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning
 • 2815000000 80 (5/0) : Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium
 • 2816000000 80 (2/0) : Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium
 • 2817000000 80 (0/1) : Zinkoxid; zinkperoxid
 • 2818000000 80 (3/0) : Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid
 • 2819000000 80 (2/0) : Oxider og hydroxider af krom
 • 2820000000 80 (2/0) : Oxider af mangan
 • 2821000000 80 (2/0) : Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70|vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider
 • 2823000000 80 (2/0) : Oxider af titan
 • 2824000000 80 (2/0) : Oxider af bly; mønje og orangemønje
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller
 • 2826000000 10: V. METALSALTE OG METALPEROXYSALTE AF UORGANISKE SYRER
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte
 • 2827000000 80 (14/0) : Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider
 • 2828000000 80 (2/0) : Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter
 • 2829000000 80 (4/0) : Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditioniter og sulfoxylater
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfiter; tiosulfater
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitriter; nitrater
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfosfater, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommercielt ammoniumkarbonat indeholdende ammoniumkarbamat (hjortetaksalt)
 • 2837000000 80 (4/0) : Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller
 • 2840000000 80 (5/0) : Borater; peroxoborater (perborater)
 • 2841000000 80 (8/0) : Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer
 • 2842000000 80 (2/0) : Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilikater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)
 • 2843000000 10: VI. DIVERSE
 • 2843000000 80 (6/0) : Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper) samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter
 • 2845000000 80 (2/0) : Isotoper, andre end de under pos.|2844|hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2846000000 80 (2/0) : Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller
 • 2847000000 80: Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbider, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør karbider henhørende under pos.|2849
 • 2852000000 80 (2/0) : Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også ikke kemisk definerede, undtagen amalgamer
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor; andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller