SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand
 • 2502000000 80: Naturlige jernsulfider, ikke brændte
 • 2503000000 80 (2/0) : Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl
 • 2504000000 80 (2/0) : Naturlig grafit
 • 2505000000 80 (2/0) : Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt sand henhørende under kapitel 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte
 • 2508000000 80 (6/0) : Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler
 • 2509000000 80: Kridt
 • 2510000000 80 (2/0) : Naturlige calciumfosfater, naturlige calciumaluminiumfosfater og calciumfosfatholdigt kridt
 • 2511000000 80 (2/0) : Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under pos. 2816
 • 2512000000 80: Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1 000 kg/m$3 eller derunder, også brændt
 • 2513000000 80 (2/0) : Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede
 • 2514000000 80: Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m$3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
 • 2516000000 80 (5/0) : Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form
 • 2517000000 80 (6/0) : Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit
 • 2519000000 80 (2/0) : Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent
 • 2520000000 80 (2/0) : Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler
 • 2521000000 80: Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel
 • 2522000000 80 (3/0) : Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker
 • 2524000000 80 (2/0) : Asbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald
 • 2526000000 80 (2/0) : Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum
 • 2528000000 80: Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H@3BO@3 på 85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen
 • 2529000000 80 (5/0) : Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flusspat
 • 2530000000 80 (3/0) : Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet