LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 8601000000 80 (2/0) : Lokomotiver, elektriske, til lednings- eller akkumulatordrift
  • 8602000000 80 (2/0) : Andre lokomotiver; tendere
  • 8603000000 80 (2/0) : Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under pos. 8604
  • 8604000000 80: Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (fx værkstedsvogne, kranvogne, ballaststampemaskiner, trackliners og afprøvningsvogne), til jernbaner og sporveje
  • 8605000000 80: Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos. 8604), ikke selvkørende
  • 8606000000 80 (6/0) : Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende
  • 8607000000 80 (11/0) : Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel
  • 8608000000 80: Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil
  • 8609000000 80 (2/0) : Godsbeholdere (containere), også til væsker og gasser, specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer