Άλλα / Άλλες / Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 1 Nederlands 2 Slovenščina 1

  • - - - - 2905399510 80: Προπανοδιόλη-1,3 (CAS RN 504-63-2)
  • - - - - 2905399520 80: Βουτανο-1,2-διόλη (CAS RN 584-03-2) (CAS RN 584-03-2)
  • - - - - 2905399530 80: 2,4,7,9-Τετραμέθυλοδεκανοδιόλη-4,7 (CAS RN 17913-76-7)
  • - - - - 2905399540 80: Δεκανο-1,10-διόλη (CAS RN 112-47-0)
  • - - - - 2905399550 80: 2-Μεθυλο-2-πρoπυλoπροπανο-1,3-διόλη (CAS RN 78-26-2)
  • - - - - 2905399590 80: Άλλα