Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) / Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2905110010 80: Μεθανόλη (CAS RN 67-56-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99,85 % κατά βάρος
  • - - - 2905110020 80: Μεθανοσουλφονικός μεθυλεστέρας (CAS RN 66-27-3)
  • - - - 2905110090 80: Άλλο