Άλλα / Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Slovenčina 2

  • - - - - 2905599820 80: 2,2,2-Τριφθορoαιθανόλη (CAS RN 75-89-8)
  • - - - - 2905599890 80: Άλλα