Άλλα / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 1

 • - - - - 2916399013 80: 3,5-Δινιτροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 99-34-3)
 • - - - - 2916399015 80: 2-Χλωρο-5-νιτρoβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2516-96-3)
 • - - - - 2916399018 80: 2,4-Διχλωροφαινυλοξικό οξύ (CAS RN 19719-28-9)
 • - - - - 2916399020 80: Χλωριούχο 3,5-διχλωροβενζοϋλιο (CAS RN 2905-62-6)
 • - - - - 2916399023 80: (2,4,6- Τριμεθυλοφαινυλο) ακετυλοχλωρίδιο(CAS RN 52629-46-6)
 • - - - - 2916399025 80: 2-Μεθυλο-3-(4-φθοροφαινυλο)προπιονυλοχλωρίδιο (CAS RN 1017183-70-8)
 • - - - - 2916399028 80: Χλωριούχο 2,5-διμεθυλοφαινυλοακετύλιο (CAS RN 55312-97-5)
 • - - - - 2916399030 80: 2,4,6-Τριμεθυλοβενζοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 938-18-1)
 • - - - - 2916399033 80: 4'-(βρωμομεθυλο)διφαινυλο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 114772-38-2)
 • - - - - 2916399035 80: 4-Τερτ-βουτυλοβενζοϊκό μεθύλιο (CAS RN 26537-19-9)
 • - - - - 2916399038 80: 6-Βρωμοναφθαλενικό-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 5773-80-8)
 • - - - - 2916399041 80: 4-Βρωμο-2,6-διφθοροβενζοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 497181-19-8)
 • - - - - 2916399048 80: 3-Φθοροβενζοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 1711-07-5)
 • - - - - 2916399050 80: Χλωρίδιο του 3,5-διμεθυλοβενζοΰλιου (CAS RN 6613-44-1)
 • - - - - 2916399051 80: 3-Χλωρο-2-φθοροβενζοϊκόοξύ (CAS RN 161957-55-7)
 • - - - - 2916399053 80: 5-Ιωδο-2-μεθυλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 54811-38-0)
 • - - - - 2916399055 80: 4-τερτ-Bουτυλoβενζοϊκό οξύ (CAS RN 98-73-7 )
 • - - - - 2916399060 80: Χλωρίδιο του 4-αιθυλοβενζοΰλιου (CAS RN 16331-45-6)
 • - - - - 2916399061 80: 2-Φαινυλοβουτυρικό οξύ (CAS RN 90-27-7)
 • - - - - 2916399070 80: Ιβουπροφαινη (INN) (CAS RN 15687-27-1)
 • - - - - 2916399073 80: (2,4-διχλωροφαινυλ)ακετυλοχλωρίδιο (CAS RN 53056-20-5)
 • - - - - 2916399075 80: m-Τολουικόοξύ (CAS RN 99-04-7)
 • - - - - 2916399085 80: (2,4,5-Τριφθοροφαινυλ)οξικό οξύ (CAS RN 209995-38-0)
 • - - - - 2916399090 80: Άλλα