Άλλα / Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια.

  • - - 2842901000 80 (2/0) : Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου
  • - - 2842908000 80 (2/0) : Άλλα