Άλλα / Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης.

  • - - - 2845909010 80: Hλιο-3|(CAS RN 14762-55-1)
  • - - - 2845909020 80: Νερό εμπλουτισμένο σε βαθμό 95|% τουλάχιστον με οξυγόνο-18|(CAS RN 14314-42-2)
  • - - - 2845909030 80: ($1$3C)Mονοξείδιο του ανθρακα (CAS RN 1641-69-6)
  • - - - 2845909040 80: βορίδιο του σιδηρoυ, εμπλουτισμένος με βόριο-10|σε αναλογία άνω του 95|% κατά βάρος|(CAS RN 200513-39-9)
  • - - - 2845909090 80: Άλλα