Άλλα / Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 1

  • - - 3906901000 80: Πολυ[Ν-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο]
  • - - 3906902000 80: Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμερές
  • - - 3906903000 80: Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο
  • - - 3906904000 80: Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιενακρυλονιτριλίου (NBR)
  • - - 3906905000 80: Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα
  • - - 3906906000 80: Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου
  • - - 3906909000 80 (17/0) : Άλλα