Άλλα / Άλλοι / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 8

  • - - - - 3907998010 80: Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοκαρβονύλιο) (CAS RN 26099-71-8), σε μορφή σκόνης
  • - - - - 3907998025 80: Συμπολυμερές με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τερεφθαλικό οξύ και/ή ισομερή του και σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη τουλάχιστον 72 %
  • - - - - 3907998030 80: Πολυ(υδροξυαλκανικό) πολυμερές, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο σε πολυ(υδροξυβουτυρικό) πολυμερές
  • - - - - 3907998040 80: Πολυανθρακικό πολυμερές φωσγένιου, δισφαινόλης Α, ρεσορκινόλης, χλωριούχου ισοφθαλουλίου, χλωριούχου τερεφθαλουλίου και πολυσιλοξανίου, με περιβλήματα π-κουμυλοφαινόλης και σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 24 100 και άνω, το πολύ όμως 25 900
  • - - - - 3907998070 80: Συμπολυμερές πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και κυκλοεξανοδιμεθανόλης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη μεγαλύτερη από 10 %
  • - - - - 3907998080 80: Συμπολυμερές αποτελούμενο από τερεφθαλικό οξύ ή/και παράγωγά του και κυκλοεξανοδιμεθανόλη σε αναλογία τουλάχιστον 72 % κατά βάρος, συστατικά που συμπληρώνονται από διόλες με ευθεία ανθρακική αλυσίδα ή/και κυκλικές
  • - - - - 3907998090 80: Άλλοι