Άλλα / Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Čeština 11 Deutsch 55 English 5 Español 2 Suomi 2 Magyar 1 Nederlands 8 Polski 9 Română 3 Slovenčina 3 Svenska 2

 • - - - - - - 3824999635 80: Φρυγμένος βωξίτης (πυρίμαχος)
 • - - - - - - 3824999637 80: Δομημένη φωσφορική πυριτία-αλουμίνα
 • - - - - - - 3824999640 80: Παρασκευάσματα αντιδιαβρωτικά που αποτελούνται από άλατα δινονυλναφθαλενοσουλφονικού οξέος: - σε υπόθεμα ορυκτού κεριού, χημικώς τροποποιημένα ή μη, ή - με μορφή διαλύματος σε οργανικούς διαλύτες
 • - - - - - - 3824999645 80: Κόνις λιθίου, νικελίου, κοβαλτίου και οξειδίου του αργιλίου (CAS RN 177997-13-6) με: - μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 10 μm, - κατά βάρος καθαρότητα άνω του 98 %
 • - - - - - - 3824999646 80: Μαγγανιοψευδάργυροφερρίτης υπό μορφήν κόκκων, κατά βάρος περιεκτικότητας: - 52 % έως 76 % σε οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ), - 13 % έως 42 % σε οξείδιο του μαγγανίου (ΙΙ) και - 2 % έως 22 % σε οξείδιο του ψευδαργύρου
 • - - - - - - 3824999647 80: Μείγμα οξειδίων μετάλλων, με μορφή σκόνης, που περιέχει, κατά βάρος: - είτε 5 % ή περισσότερο βάριο, νεοδύμιο ή μαγνήσιο και 15 % ή περισσότερο τιτάνιο, - είτε 30 % ή περισσότερο μόλυβδος και 5 % ή περισσότερο νιοβιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φύλλα διηλεκτρικά ή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν διηλεκτρικό υλικό για την κατασκευή κεραμικών πυκνωτών πολλαπλών στρωμάτων
 • - - - - - - 3824999648 80: Οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO@2), σταθεροποιημένο με οξείδιο του ασβεστίου (CAS 68937-53-1), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε οξείδιο του ζιρκονίου 92 % έως 97 %
 • - - - - - - 3824999650 80: Υδροξείδιο του νικελίου, με πρόσμειξη υδροξειδίου του ψευδαργύρου και υδροξειδίου του κοβαλτίου σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 12 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 18 %, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για συσσωρευτές
 • - - - - - - 3824999653 80: Συμπύκνωμα σπανίων γαιών που περιέχει, κατά βάρος, 60 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 95 % οξείδια σπανίων γαιών και όχι περισσότερο από 1 % κάθε οξείδιο του ζιρκονίου, οξείδιο του αργιλίου ή οξείδιο του σιδήρου, και με απώλεια διαπύρωσης 5 % ή περισσότερο, κατά βάρος
 • - - - - - - 3824999655 80: Φορέας σε μορφή σκόνης, που αποτελείται από - φερρίτη (οξείδιο του σιδήρου), (CAS RN 1309-37-1), - οξείδιο του μαγγανίου, (CAS RN 1344-43-0), - οξείδιο του μαγνησίου, (CAS RN 1309-48-4), - συμπολυμερές στυρολίου-ακρυλικού μονομερούς  και προορίζεται να αναμιχθεί με μελάνη σε σκόνη (toner) κατά την παραγωγή φιαλών ή κασετών υγρής μελάνης/ μελάνης σε σκόνη για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
 • - - - - - - 3824999657 80: Σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου στα οποία έχουν συνδεθεί με ομοιοπολικό δεσμό οργανικές ενώσεις, που προορίζεται για την παρασκευή στηλών υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) και φυσίγγων προετοιμασίας δειγμάτων
 • - - - - - - 3824999660 80: Τηγμένη μαγνησία με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τριοξείδιο του χρωμίου τουλάχιστον 15 %
 • - - - - - - 3824999663 80: Καταλύτης με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 52 %(±10 %) σε υποξείδιο του χαλκού (CAS RN 1317-39-1), - 38 %(±10 %) σε οξείδιο του χαλκού (CAS RN 1317-38-0) και - 10 % (± 5 %) σε μεταλλικό χαλκό (CAS RN 7440-50-8)
 • - - - - - - 3824999665 80: Πυριτικό αργιλίου και νατρίου, με μορφή σφαιρών με διαμέτρο: - 1,6mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,4mm, - ή 4mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6mm
 • - - - - - - 3824999667 80: Μεμβράνη που περιέχει οξείδια του βαρίου ή του ασβεστίου σε συνδυασμό με οξείδια του τιτανίου ή του ζιρκονίου, σε ακρυλικό συνδετικό υλικό
 • - - - - - - 3824999670 80: Σκόνη με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 28 % έως και 51 % σε τάλκη (CAS RN 14807-96-6) - 30,5 % έως και 48 % σε διοξείδιο του πυριτίου (υπό μορφή χαλαζία) (CAS RN 14808-60-7), - 17 % έως και 26 % σε οξείδιο του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1)
 • - - - - - - 3824999673 80: Προϊόν αντιδράσεως, που περιέχει, κατά βάρος,: - 1 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % οξειδίου του μολυβδαινίου, - 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % οξειδίου του νικελίου, - 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 70 % οξειδίου του βολφράμιου
 • - - - - - - 3824999674 80: Μη στοιχειομετρικό μείγμα: - κρυσταλλικής δομής, - που περιέχει τετηγμένο σπινέλιο μαγνησίου-αργιλίου με προσμίξεις πυριτικών φάσεων και αργιλικών, του οποίου τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος αποτελείται από κλάσματα μεγέθους κόκκου 1-3 mm και το πολύ το 25 % αποτελείται από κλάσματα μεγέθους κόκκου 0-1 mm
 • - - - - - - 3824999675 80: Κοίλες σφαίρες από τήγμα αργιλοπυριτίου που περιέχουν 65-80 % άμορφο αργιλοπυρίτιο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - σημείο τήξεως από 1 600 °C έως 1 800 °C, - πυκνότητα 0,6 - 0,8 g/cm$3, για χρήση στην παραγωγή φίλτρων σωματιδίων για μηχανοκίνητα οχήματα
 • - - - - - - 3824999677 80: Παρασκεύασμα αποτελούμενο από 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκ-5-ινο-4,7-διόλη και διοξείδιο του πυριτίου
 • - - - - - - 3824999680 80: Μείγμα αποτελούμενο από: - 64 % έως και 74 % κατά βάρος σε άμορφη πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου) (CAS RN 7631-86-9) - 25 % έως και 35 % κατά βάρος σε βουτανόνη (CAS RN 78-93-3) και - το πολύ 1 % σε 3-(2,3-εποξυπροποξυ)προπυλοτριμεθοξυσιλάνιο (CAS RN 2530-83-8)
 • - - - - - - 3824999685 80: Παρασκεύασμα που περιέχει: - C,C'-αζωδιφορμαμίδιο (CAS RN 123-77-3), - οξείδιο του μαγνησίου (CAS RN 1309-48-4) και - δις(p-τολουολοσουλφινικό) ψευδάργυρο (CAS RN 24345-02-6) και στο οποίο ο σχηματισμός αερίου από το C,C'-αζωδιφορμαμίδιο συντελείται σε θερμοκρασία 135°C
 • - - - - - - 3824999687 80: Οξείδιο του λευκοχρύσου (CAS RN 12035-82-4) σε πορώδες υπόστρωμα οξειδίου του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1), με κατά βάρος περιεκτικότητα: - σε λευκόχρυσο τουλάχιστον 0,1 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1 %, και - διχλωριούχο αιθυλαργίλιο τουλάχιστον 0,5 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 5 % (CAS RN 563-43-9)
 • - - - - - - 3824999699 80 (0/1) : Άλλα

Προϊόν που παρουσιάζεται σε υγρή μορφή, σε…

Προϊόν που παρουσιάζεται σε υγρή μορφή, σε πλαστική φιάλη των 250 ml. Χρησιμοποιείται στη γεωργία, για τη θρέψη φυτών και δέντρων και για διαφυλλικούς ψεκασμούς, λόγω της διεισδυτικής ικανότητας του ιοντικού χαλκού.

Περιέχει θειικό χαλκό σε ιονισμένη μορφή (ιοντικός θειικός χαλκός), θειικό οξύ, διάφορους ρυθμιστικούς και συμπλεκτικούς παράγοντες και απιονισμένο νερό.

Ειδικότερα περιέχει πενταένυδρο θειικό χαλκό (ΙΙ) 12-13,5% και θειικό οξύ 3-3,5%.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χημικό προϊόν υπό τη μορφή λευκών κόκκων,…

Χημικό προϊόν υπό τη μορφή λευκών κόκκων, με την ακόλουθη σύνθεση: χλωριούχο ασβέστιο 99,90%, ΕVA (ethyl vinyl acetate) 0,09% και άρωμα βανίλιας (vanilla flavor) 0,01%.

Το προϊόν είναι συσκευασμένο για τη λιανική πώληση και παρουσιάζεται σε πλαστικό κουτί, το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο διαμερίσματα, με μια επίπεδη διάτρητη επιφάνεια.

Στο επάνω διαμέρισμα βρίσκονται οι κόκκοι του προϊόντος ενώ το κάτω προορίζεται για τη συλλογή νερού.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως αφυγραντήρας (humidity absorber).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΝΙΛΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ