Άλλα / Σιτάρι και σμιγάδι / ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.

Italiano 4

  • - - - 1001990013 10: Σιτάρι μαλακό, υψηλής ποιότητας
  • - - - - 1001990013 80: με - ειδικό βάρος σε kg/hl ανώτερο ή ίσο προς 78, - κατ'ανώτατο όριο 10% σπόρους που δεν είναι αμέμπτου ποιότητας, εκ των οποίων κατ'ανώτατο όριο 7,0% θραυσμένοι σπόροι ή/και καμένοι, κατ'ανώτατο όριο 2,0% σπόροι που έχουν προσβληθεί από παράσιτα, κατ'ανώτατο όριο 0,5% σπόροι που φέρουν φύτρο, - κατ'ανώτατο όριο 1,0% διάφορες προσμίξεις (Schwarzdesatz), - χρόνο πτώσεως (Hagberg) κατ'ελάχιστο όριο 230, - ποσοστό πρωτεϊνών (σε υγρασία 13,5%) κατ'ελάχιστο όριο 14,6%
  • - - - - 1001990015 80: Άλλα
  • - - - 1001990040 80: Σιτάρι μαλακό, μέσης ποιότητας
  • - - - 1001990050 80: Σιτάρι μαλακό, χαμηλής ποιότητας
  • - - - 1001990060 80: Όλυρα
  • - - - 1001990092 80: Σμιγάδι
  • - - - 1001990094 80: Άλλα