Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata).

Čeština 1 Deutsch 1

  • - - 2005800010 80: σε κόκκους, μη κατεψυγμένο
  • - - 2005800030 80: Καρποί αραβοσίτου (ZeaMaysSaccharata) έστω και κομμένοι, διαμέτρου 10 mm και άνω, το πολύ όμως 20 mm, προς χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων προοριζόμενων να υποστούν επεξεργασία άλλη από αυτήν της απλής ανασυσκευασίας
  • - - 2005800090 80: Άλλες