Άλλα / Ψάρια ζωντανά / ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ.

  • - - - - 0301998510 80: Σκουαλίδες (Squalus spp.)
  • - - - - 0301998522 80: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0301998530 80: Λάμια (Lamna nasus)
  • - - - - 0301998540 80: Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - - 0301998550 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - - 0301998560 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
  • - - - - 0301998570 80: Ξιφίας (Xiphias gladius)
  • - - - - 0301998575 80: Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
  • - - - - 0301998580 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
  • - - - - 0301998590 80: Άλλα