Φαινόλες / Άλλα / Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά.

Nederlands 2 Polski 1

  • - - - - 2707998010 80: Μείγμα ισομερών της ξυλενόλης και της αιθυλοφαινόλης, με συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξυλενόλη τουλάχιστον 62 %, αλλά κάτω του 95 %
  • - - - - 2707998090 80: Άλλες