Άλλα / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 2 Polski 1 Slovenčina 2

  • - - - 3907690010 80: Συμπολυμερή τερεφθαλικό οξύ και ισοφθαλικο οξύ με αιθυλενογλυκολη, βουτανο-1,4-διόλη και εξανο-1,6-διόλη
  • - - - 3907690040 80: Σφαιρίδια ή κόκκοι πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) που: - περιέχουν μη αλογονούχο επιβραδυντή καύσης σε μέγιστη αναλογία 15 % κατά βάρος και - περιέχουν άλλους τροποποιητές ή πρόσθετα σε μέγιστη αναλογία 10 %
  • - - - 3907690060 80: Συμπολυμερές δέσμευσης οξυγόνου (σύμφωνα με τις μεθόδους ASTM D 1434 και 3985), λαμβανόμενο από βενζολοδικαρβοξυλικά οξέα, αιθυλενογλυκόλη και υδροξυ-υποκατεστημένο πολυβουταδιένιο
  • - - - 3907690090 80: Αλλο