Άλλα / Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2905599100 80: 2,2-Δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη
  • - - - 2905599800 80 (2/0) : Άλλα