Άλλα / Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος.

Čeština 1 Deutsch 4 Suomi 1 Nederlands 1 Polski 1 Română 1

 • - - - 2924190010 80: 2-Ακρυλαμιδο-2-μεθυλπροπανοσουλφονικό οξύ (CAS RN 15214-89-8) ή ένα από τα μετά νατρίου άλατά του (CAS RN 5165-97-9) ή το αμμωνιακό του άλας (CAS RN 58374-69-9)
 • - - - 2924190015 80: N-Αιθυλο-N-μεθυλοκαρβαμοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 42252-34-6)
 • - - - 2924190020 80: (R)-(-)-3-(καρβαμοϋλομεθυλ)-5-μεθυλοεξανοϊκό οξύ (CAS RN 181289-33-8)
 • - - - 2924190025 80: Ισοβουτυλιδενοδιουρία (CAS RN 6104-30-9)
 • - - - 2924190030 80: 2-Ακεταμιδο-3-χλωροπροπιονικό μεθυλο (CAS RN 87333-22-0)
 • - - - 2924190035 80: Ακεταμίδιο (CAS RN 60-35-5)
 • - - - 2924190045 80: 3-χλωρο-N-μεθοξυ-N-μεθυλοπροπαναμίδιο (CAS RN 1062512-53-1)
 • - - - 2924190050 80: Ακρυλοαμίδιο (CAS RN 79-06-1)
 • - - - 2924190055 80: Βουτυλοκαρβαμιδικός 2-προπινυλικός εστέρας (CAS RN 76114-73-3)
 • - - - 2924190060 80: N,N-Διμεθυλακρυλαμίδιο (CAS RN 2680-03-7)
 • - - - 2924190070 80: καρβαμιδικό μεθυλο (CAS RN 598-55-0)
 • - - - 2924190080 80: Τετραβουτυλουρία (CAS RN 4559-86-8)
 • - - - 2924190085 80: N-βουτυλοκαρβαμιδικό3-ιωδοπροπ-2-ινύλιο (CAS RN 55406-53-6)
 • - - - 2924190090 80 (0/1) : Άλλα