Άλλα / Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα.

Deutsch 1