Άλλα / Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων.

  • - - - 8432391100 10: Μηχανήματα σποράς
  • - - - - 8432391100 80: Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών
  • - - - - 8432391900 80: Άλλα
  • - - - 8432399000 80: Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης