Κατασκευασμένα από φύλλα / Άλλα.

  • - - - - 3926909210 80: Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 3926909220 10: Άλλα
  • - - - - - 3926909220 80: Αντανακλαστικά φύλλα ή ταινίες συνιστάμενα εξ εξωτερικής λωρίδος εκ πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), στην οποία έχει εκτυπωθεί κανονικό πυραμιδοειδές σχέδιο και η οποία έχει σφραγισθεί εν θερμώ, εις παραλλήλους γραμμάς ή με δικτυωτόν σχέδιο, επί εσωτερικής λωρίδος εκ πλαστικού υλικού ή εκ πλεκτού ή υφαντού υφάσματος έπικεκαλυμμένου επί μίας πλευράς με πλαστικό υλικό
  • - - - - - 3926909230 80: Κέλυφος σιλικόνης πυριτίου για εμφύτευμα μαστού
  • - - - - - 3926909290 80: Άλλα