Άλλα / Παράγωγα σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα.

  • - - - 2904990020 80: 1-Χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο (CAS RN 97-00-7)
  • - - - 2904990025 80: Διφθορομεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο (CAS RN 1512-30-7)
  • - - - 2904990030 80: Χλωρίδιο του τοσυλίου (CAS RN 98-59-9)
  • - - - 2904990035 80: 1-Φθορo-4-νιτρoβενζόλιο (CAS RN 350-46-9)
  • - - - 2904990040 80: 4-Χλωρoβενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο(CAS RN 98-60-2)
  • - - - 2904990050 80: Χλωρίδιο του αιθανoσουλφονυλου (CAS RN 594-44-5)
  • - - - 2904990060 80: 4,4'-Δινιτροστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 128-42-7)
  • - - - 2904990070 80: 1-Χλωρο-4-νιτρoβενζόλιο (CAS RN 100-00-5)
  • - - - 2904990080 80: 1-Χλωρο-2-νιτρoβενζόλιο (CAS RN 88-73-3)
  • - - - 2904990090 80: Άλλα