Άλλα / Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά.

  • - - 2829901000 80: Υπερχλωρικά
  • - - 2829904000 80: Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου
  • - - 2829908000 80: Άλλα