Άλλα / Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων.

  • - - - - 2903998015 80: 4-βρωμο-2-χλωρο-1-φθοροβενζόλιο (CAS RN 60811-21-4)
  • - - - - 2903998020 80: 1,2-Δις(πενταβρωμοφαινυλ)αιθάνιο (CAS RN 84852-53-9)
  • - - - - 2903998030 80: 1,3-διχλωροβενζόλιο (CAS RN 541-73-1)
  • - - - - 2903998040 80: 2,6-Διχλωροτολουόλιο, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει: - 0,001 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη, - 0,001 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιβενζοφουράνιο, - 0,2 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιφαίνυλο
  • - - - - 2903998050 80: Φθορoβενζόλιο (CAS RN 462-06-6)
  • - - - - 2903998075 80: 3-Χλωρο-αλφα,αλφα,αλφα-τριφθoρoτολουόλιο (CAS RN 98-15-7)
  • - - - - 2903998080 80: 1-Βρωμo-3,4,5-τριφθoρoβενζόλιo (CAS RN 138526-69-9)
  • - - - - 2903998085 80: 2-Βρωμο-9H-φλουορένιο (CAS RN 1133-80-8)
  • - - - - 2903998090 80: Άλλα