Άλλες / Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις.

Deutsch 1 English 2

  • - - - 2934996000 80: Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής. Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ). 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ. Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ. Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο
  • - - - 2934999000 80 (50/0) : Άλλα