Άλλα / Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 7 English 3 Español 2 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 2

 • - - - - 2933399910 80: Υδροχλωρική 2-αμινοπυριδιν-4-όλη (CAS RN 1187932-09-7)
 • - - - - 2933399911 80: Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-4-(3-μεθοξυπροποξυ)-3-μεθυλοπυριδίνης (CAS RN 153259-31-5)
 • - - - - 2933399912 80: 2,3-Διχλωροπυριδίνη(CAS RN 2402-77-9)
 • - - - - 2933399913 80: (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-φαινυλαιθυλο]-2-αζαδικυκλο [2.2.1]επτ-5-ενο-3-καρβοξυλικόμεθύλιο (CAS RN 130194-96-6)
 • - - - - 2933399914 80: Υδροχλωρική N,4-διμεθυλο-1-(φαινυλομεθυλ)-3-πιπεριδιναμίνη (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)
 • - - - - 2933399915 80: Πυριδινο-2,3-δικαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 89-00-9)
 • - - - - 2933399916 80: Διυδροχλωρικό (2S,5R)-5-[(βενζυλοξυ)αμινο]πιπεριδινο-2-καρβοξυλικόμεθύλιο (CAS RN 1501976-34-6)
 • - - - - 2933399917 80: 3,5-Διμεθυλοπυριδίνη (CAS RN 591-22-0)
 • - - - - 2933399919 80: Νικοτινικό μεθύλιο (INNM) (CAS RN 93-60-7)
 • - - - - 2933399920 80: Σκόνη χαλκοπυριθειόνης (CAS RN 14915-37-8)
 • - - - - 2933399921 80: Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)
 • - - - - 2933399922 80: Ισονικοτινικό οξύ (CAS RN 55-22-1)
 • - - - - 2933399923 80: 2-Χλωρο-3-κυανοπυριδίνη (CAS RN 6602-54-6)
 • - - - - 2933399924 80: Υδροχλωρική 2-χλωρομεθυλο-4-μεθοξυ-3,5-διμεθυλοπυριδίνη (CAS RN 86604-75-3)
 • - - - - 2933399925 80: Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)
 • - - - - 2933399926 80: Διυδροχλωρική 2-[4-(υδραζινυλομεθυλο)φαινυλο]-πυριδίνη (CAS RN 1802485-62-6)
 • - - - - 2933399927 80: Πυριδινο-2,6-δικαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 499-83-2)
 • - - - - 2933399928 80: 3-[(3-Αμινο-4-μεθυλαμινο-βενζοϋλο)πυριδιν-2-υλ-αμινο]προπιονικό αιθύλιο (CAS RN 212322-56-0)
 • - - - - 2933399929 80: 3,5-διχλωρο-2-κυανοπυριδίνη (CAS RN 85331-33-5)
 • - - - - 2933399931 80: Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-3-μεθυλο-4-(2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)πυριδίνης (CAS RN 127337-60-4)
 • - - - - 2933399932 80: Χλωριoύχo 2-χλωρoμεθυλo-3.4-διμεθoξυπυριδίνιo (CAS RN 72830-09-2)
 • - - - - 2933399933 80: 5-(3-χλωροφαινυλ)-3-μεθοξυπυριδινο-2-καρβονιτρίλιο (CAS RN 1415226-39-9)
 • - - - - 2933399934 80: 3-Χλωρο-(5-τριφθορομεθυλo)-2-πυριδίνο-ακετονιτρίλιο (CAS RN 157764-10-8)
 • - - - - 2933399935 80: Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)
 • - - - - 2933399936 80: 1-[2-[5-μεθυλο-3(τριφθορομεθυλ)-1Η-πυραζολ-1-υλ]ακετυλο]πιπεριδινο-4-καρβοθειοαμίδιο (CAS RN 1003319-95-6)
 • - - - - 2933399937 80: Υδατικό διάλυμα του άλατος του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο (CAS RN 3811-73-2)
 • - - - - 2933399940 80: 2-χλωροπυριδίνη (CAS RN 109-09-1)
 • - - - - 2933399941 80: 2-χλωρο-6-(3-φθορο-5-ισοβουτοξυφαινυλο)νικοτινικό οξύ (CAS RN 1897387-01-7)
 • - - - - 2933399943 80: 2,2,6,6-τετραμεθυλοπιπεριδιν-4-όλη (CAS RN 2403-88-5)
 • - - - - 2933399944 80: Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)
 • - - - - 2933399945 80: 5-διφθορομεθοξυ-2-[[(3,4-διμεθοξυ-2-πυριδυλο)μεθυλο]θειο]-1H-βενζιμιδαζόλιο (CAS RN 102625-64-9)
 • - - - - 2933399946 80: Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) για χρήση στην παραγωγή φυτοφαρμάκων
 • - - - - 2933399947 80: (-)-trans-4-(4'-Φθοροφαινυλ)-3-υδροξυμεθυλο-N-μεθυλοπιπεριδίνη (CAS RN 105812-81-5)
 • - - - - 2933399948 80: Φλονικαμίδη/Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)
 • - - - - 2933399953 80: 3-Βρωμοπυριδίνη (CAS RN 626-55-1)
 • - - - - 2933399955 80: Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) με καθαρότητα κατά βάρος 97 % ή περισσότερο
 • - - - - 2933399957 80: 3-(6-Αμινο-3-μεθυλοπυριδιν-2-υλο)βενζοϊκό τριτ. βουτύλιο (CAS RN 1083057-14-0)
 • - - - - 2933399958 80: 4-Χλωρο-1-μεθυλοπιπεριδίνη (CAS RN 5570-77-4)
 • - - - - 2933399960 80: 2-Φθορο-6-(τριφθορομεθυλο)πυριδίνη (CAS RN 94239-04-0)
 • - - - - 2933399963 80: Υδροχλωρική2-αμινομεθυλο-3-χλωρο-5-τριφθορομεθυλοπυριδίνη (CAS RN 326476-49-7)
 • - - - - 2933399965 80: Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)
 • - - - - 2933399967 80: Καρβοξυλικό (1R,3S,4S)-τριτοταγές-βουτυλο 3-(6-βρωμο-1H-βενζο[d]ιμιδαζόλιο -2-υλ)-2-αζαδικυκλο[2.2.1]επτάνιο-2 (CAS RN 1256387-74-2)
 • - - - - 2933399970 80: 2,3-Διχλωρο-5-τριφθορομεθυλοπυριδίνη, (CAS RN 69045-84-7)
 • - - - - 2933399972 80: 5,6-Διμεθοξυ-2-[(4-πιπεριδινυλο)μεθυλ]ινδανόνη-1, (CAS RN 120014-30-4)
 • - - - - 2933399977 80: Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)
 • - - - - 2933399985 80: 2-Χλωρο-5-χλωρομεθυλοπυριδίνη (CAS RN 70258-18-3)
 • - - - - 2933399990 80: Άλλες