Άλλες / Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

English 1

  • - - - 2914390015 80: 2,6-Διμεθυλ-1-ινδανόνη (CAS RN 66309-83-9)
  • - - - 2914390025 80: 1,3-Διφαινυλοπροπανο-1,3-διόνη (CAS RN 120-46-7)
  • - - - 2914390030 80: Bενζοφαινόνη (CAS RN 119-61-9)
  • - - - 2914390050 80: 4-Φαινυλοβενζοφαινόνη (CAS RN 2128-93-0)
  • - - - 2914390060 80: 4-Μεθυλοβενζoφαινόνη (CAS RN 134-84-9)
  • - - - 2914390070 80: Benzil (1,2-διφαινυλαιθανοδιόνη) (CAS RN 134-81-6)
  • - - - 2914390080 80: 4'-Μεθυλακετοφαινόνη (CAS RN 122-00-9)
  • - - - 2914390090 80: Άλλες