Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης.

Čeština 8 Deutsch 43 Suomi 7 Français 4 Nederlands 1 Polski 3 Slovenščina 4

  • - - - 3921906010 80: Άλλα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3921906030 10: Άλλα
  • - - - - 3921906030 80: Μεμβράνη πολυ(βινυλοβουτυράλης) θερμομόνωσης και μόνωσης υπέρυθρου και υπεριώδους: - επικαλυμμένη με μεταλλικό στρώμα πάχους 0,05 mm(± 0,01 mm), - με κατά βάρος περιεκτικότητα σε δι (2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή 29,75 % και άνω, το πολύ όμως 40,25 %, - με μετάδοση φωτός 70 % και άνω (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO9050)· - με μετάδοση υπεριώδους 1 % ή λιγότερο (προσδιοριζόμενη με το πρότυπο ISO9050)· - συνολικού πάχους 0,43 mm (± 0,043 mm)
  • - - - - 3921906091 80: Υφάσματα από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με συμπολυμερές από τετραφθοροαιθυλένιο και τριφθοροαιθυλένιο, που έχουν πλευρικές αλυσίδες υπερφθοριωμένων αλκοξυλίων που απολήγουν σε ομάδες καρβοξυλικού ή σουλφονικού οξέος, έστω και με μορφή άλατος καλίου ή νατρίου
  • - - - - 3921906093 80: Φύλλο, κατοπτρικής στιλπνότητας 30 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60 μετρούμενης υπό γωνία 60 ° που μετράται με τη βοήθεια στιλπνόμετρου (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2813:2000), αποτελούμενο από ένα στρώμα πολυ(τερεφθαλικό αιθυλενίου) και ένα στρώμα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) χρωματισμένο, που συνδέονται μέσω μεταλλικής συγκολλητικής επικάλυψης, που προορίζεται για την επένδυση πινάκων και θυρών των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οικιακών συσκευών
  • - - - - 3921906099 80: Άλλα