Άλλα / Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.

Deutsch 11 English 1 Français 10 Magyar 2 Polski 6

  • - - - 3206491000 80: Μαγνητίτης
  • - - - 3206497000 80 (4/0) : Άλλα