Άλλες / Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών.

Čeština 56 Dansk 2 Deutsch 408 English 4 Español 1 Français 57 Magyar 3 Latviešu 13 Nederlands 36 Polski 45 Română 12 Slovenčina 28 Svenska 2

 • - - - - 8536699010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - 8536699051 10: Άλλες
 • - - - - - 8536699051 80: Σύνδεσμοι τύπου SCART, ενσωματωμένοι σε πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 21 ακίδες σε 2 σειρές, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 και 8528
 • - - - - - 8536699060 80: Ρευματοδότες και ρευματολήπτες με μήκος το πολύ 12,7 mm ή διάμετρο το πολύ 10,8 mm, για χρήση στην παραγωγή βοηθημάτων ακοής και επεξεργαστών ομιλίας
 • - - - - - 8536699082 80: Σπονδυλωτό βύσμα (φις) ή ρευματολήπτης, συνδεδεμένο/ς ή όχι με άλλους ρευματολήπτες, στον οποίο ενσωματώνονται τουλάχιστον τα εξής: - μετασχηματιστής παλμών, συμπεριλαμβανομένου ευρυζωνικού πυρήνα φερρίτη, - σπείρα κοινού τρόπου, - αντίσταση, - πυκνωτής, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στις κλάσεις 8521ή 8528
 • - - - - - 8536699083 80: Ρευματοδότης ΕΡ με φίλτρο θορύβου, αποτελούμενος από: - ρευματοδότη ΕΡ (για σύνδεση καλωδίων ισχύος) τάσης 230 V, - ολοκληρωμένο φίλτρο θορύβου αποτελούμενο από πυκνωτές και επαγωγικές αντιστάσεις, - συνδετήρας καλωδίων για τη σύνδεση ρευματοδότη ΕΡ με το ηλεκτρικό τροφοδοτικό οθόνης πλάσματος, έστω και εξοπλισμένος με μεταλλικό στήριγμα, το οποίο συνδέει τον ρευματοδότη ΕΡ με την τηλεοπτική συσκευή οθόνης πλάσματος
 • - - - - - 8536699084 80: Βύσμα (φις) ή ρευματολήπτης ενιαίου σειριακού διαύλου (USB), απλό/ς ή πολλαπλό/ς, για σύνδεση με άλλες διατάξεις USB, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 ή 8528
 • - - - - - 8536699085 80: Ρευματολήπτης ή βύσμα (φις), με πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 96 ακίδες κατά μέγιστο, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 ή 8528
 • - - - - - 8536699086 80: Ρευματοδότης ή ρευματολήπτης τύπου HDMI(High-Definition Multimedia Interface / διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) με πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 19 ή 20 ακίδες σε δύο σειρές, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528
 • - - - - - 8536699088 80: Θηλυκοί συνδεσμοι και διεπαφές καρτών μνήμης τύπου Secure Digital (SD) και Compact Flash, «έξυπνων καρτών» και «αυτοτελών μονάδων (καρτών) κοινής διεπαφής» του είδους που χρησιμοποιείται για συγκόλληση σε πλάκες τυπωμένων κυκλωμάτων με σκοπό τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και κυκλωμάτων και τη μεταγωγή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με μέγιστη τάση 1 000 V
 • - - - - - 8536699099 80: Άλλοι