Άλλα / Άλλες / Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες.

Deutsch 2

  • - - - - 2907199020 80: διφαινυλ-4-όλη (CAS RN 92-69-3)
  • - - - - 2907199090 80: Άλλα