Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 3206110000 10: Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου
  • - - 3206110000 80 (2/0) : Που περιέχουν κατά βάρος 80|% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς ύλης
  • - - 3206190000 80 (2/0) : Άλλα
  • - 3206200000 80: Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου
  • - 3206410000 10: Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα
  • - - 3206410000 80: Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της
  • - - 3206420000 80 (2/0) : Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο
  • - - 3206490000 80 (2/0) : Άλλα
  • - 3206500000 80: Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα