Άλλα / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

 • - - - - - 0304599010 80: Ρέγγες
 • - - - - - 0304599015 80: Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)
 • - - - - - 0304599020 80: Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
 • - - - - - 0304599030 80: Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)
 • - - - - - 0304599035 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0304599040 80: Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.
 • - - - - - 0304599045 80: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - - 0304599050 80: Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0304599055 80: Γόπα (Boops boops)
 • - - - - - 0304599065 80: Τσιπούρες (Sparus aurata)
 • - - - - - 0304599090 80: Άλλα