Άλλα / Άλλοι πολυαιθέρες / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 9 Français 1 Nederlands 1

 • - - - - 3907209915 80: Πολυ(οξυπροπυλένιον) με ομάδες τερματισμου αλκοξυσιλυλικές
 • - - - - 3907209930 80: Ομοπολυμερές 1-χλωρo-2,3-εποξυπροπανίου (επιχλωρυδρίνη)
 • - - - - 3907209935 80: Πολυαιθυλενογλυκόλη, χημικώς τροποποιημένη με ισοκυανική ομάδα που περιέχει ομάδα καρβοδιιμιδίου, υπό μορφή διαλύματος σε οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο
 • - - - - 3907209945 80: Συμπολυμερές οξειδίου του αιθυλενίου και οξειδίου του προπυλενίου, που έχει αμινοπροπυλο και μεθοξυ ομάδες τερματισμού
 • - - - - 3907209950 80: Υπερφθοροπολυαιθερικό πολυμερές με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα ή συνδυασμός δύο στοιχείων με κύριο συστατικό τον ίδιο τύπο υπερφθοροπολυαιθερικού πολυμερούς με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα
 • - - - - 3907209955 80: Ηλεκτρικιμιδυλεστέρας του μεθοξυπολυ(αιθυλενογλυκολο)προπιονικού οξέος, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (Mn) 5 000
 • - - - - 3907209960 80: Δι-π-αμινοβενζοϊκό πολυ(τετραμεθυλενοξείδιο)
 • - - - - 3907209965 80: α,ε-δις(καρβαμιδικός μονομεθυλαιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης) -Ν-υδροξυηλεκτριμιδυλεστέρας L-λυσίνης (CAS RN 266318-38-1) με  μέσο μοριακό βάροςκατ΄αριθμό(Mn) τουλάχιστον 38 000, αλλά που δεν υπερβαίνει τις 40 000
 • - - - - 3907209970 80: α-[3-(3-μηλεϊνιμιδο-1-οξοπροπυλ)αμινο]προπυλ-ω-μεθοξυ, πολυοξυαιθυλένιο (CAS RN 883993-35-9)
 • - - - - 3907209975 80: Πολύ(π-φαινυλενοξείδιο) σε μορφή σκόνης - με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης 210 °C - με σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 35 000 και άνω, το πολύ όμως 80 000 - με εγγενές ιξώδες 0,2 και άνω, το πολύ όμως 0,6 dl/gram
 • - - - - 3907209980 80: Αιθέρας ισοαμυλικής αλκοόλης πολυοξυαιθυλενίου (CAS RN 62601-60-9)
 • - - - - 3907209990 80: Άλλοι