Άλλοι / Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος.

Čeština 4 Deutsch 77 Español 2 Suomi 1 Français 9 Nederlands 1 Română 1 Slovenščina 1 Svenska 10

  • - - - - 8536508010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8536508081 10: Άλλοι
  • - - - - - 8536508081 80: Μηχανικοί διακόπτες ρυθμιστών ταχύτητας για τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τα εξής χαρακτηριστικά: - τάση 240 V και άνω, αλλά το πολύ 250 V, - ένταση 4 A και άνω, αλλά το πολύ 6 A, προς χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8467
  • - - - - - 8536508082 80: Μηχανικοί διακόπτες για τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τα εξής χαρακτηριστικά: - τάση 240 V και άνω, αλλά το πολύ 300 V, - ένταση 3 A και άνω, αλλά το πολύ 15 A, προς χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8467
  • - - - - - 8536508083 80: Διακόπτης ενότητας ημιαγωγού εντός θήκης: - αποτελούμενος από IGBT πλινθίο κρυσταλλοτριόδου και πλινθίο διόδου επί ενός ή περισσοτέρων πλαισίων, - για τάση 600 V
  • - - - - - 8536508093 80: Μονάδα μεταγωγής για ομοαξονικό καλώδιο, που περιλαμβάνει 3 ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες, με χρόνο μεταγωγής που δεν υπερβαίνει τα 50 ms και ρεύμα ενεργοποίησης που δεν υπερβαίνει τα 500 mA σε τάση 12 V
  • - - - - - 8536508097 80: Συσκευές με ρυθμιζόμενο ελεγκτή και λειτουργίες μεταγωγής, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα συνδυαζόμενα ή όχι με στοιχεία ημιαγωγού, τοποθετημένα μαζί σε εσχάρα ακροδεκτών και περιεχόμενα σε πλαστικό περικάλυμμα
  • - - - - - 8536508098 80: Μηχανικός διακόπτης πλήκτρου για τη σύνδεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, που λειτουργεί με τάση τουλάχιστον 220V, όχι όμως άνω των 250V, και μέγιστη ένταση ρεύματος 5A, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528
  • - - - - - 8536508099 80: Άλλα