Άλλοι / Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών.

  • - - - 8536490010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536490030 10: Άλλοι
  • - - - - 8536490030 80: Ηλεκτρονόμοι (ρελαί) με: -|ονομαστική τάση 12|V (συνεχές ρεύμα) -|μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 16|V DC -|αντίσταση πηνίου 26, 7|Ohm σε 20|°C (± 10|%) -|τάση έναυσης το πολύ 8,5|V σε 60|°C -|τάση πτώσης τουλάχιστον 1|V σε 20|°C -|ονομαστική ισχύ λειτουργίας 5,4|watt στους 20|°C -|τάση μεταγωγής το πολύ 400|VDC -|μόνιμο μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα το πολύ 120|A για χρήση στην κατασκευή συσσωρευτών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα
  • - - - - 8536490040 80: Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από δύο διόδους εκπομπής φωτός GaAIAs, δύο γαλβανικά διαχωρισμένα κυκλώματα δέκτη με φωτοβολταϊκή/ές γεννήτρια/ες και τέσσερα MOSFET ισχύος (ως διακόπτες εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση μεγαλύτερη από 60|βολτ
  • - - - - 8536490091 80: θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, της οποίας το μήκος δεν υπερβαίνει τα 35|mm, χωρίς τα καλώδια, με ποσοστό διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 10$-$6|cm$3|He ανά λεπτό υπό πίεση 1|bar και θερμοκρασία 0|ºC ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160|ºC, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα
  • - - - - 8536490099 80: Άλλοι