Άλλοι / Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλώματων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών.

Čeština 1 Deutsch 5 Français 4

  • - - - 8536490010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8536490030 10: Άλλοι
  • - - - - 8536490030 80: Ηλεκτρονόμοι (ρελαί) με: - ονομαστική τάση 12 V (συνεχές ρεύμα) - μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 16 V DC - αντίσταση πηνίου 26, 7 Ohm σε 20 °C (± 10 %) - τάση έναυσης το πολύ 8,5 V σε 60 °C - τάση πτώσης τουλάχιστον 1 V σε 20 °C - ονομαστική ισχύ λειτουργίας 5,4 watt στους 20 °C - τάση μεταγωγής το πολύ 400 VDC - μόνιμο μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα το πολύ 120 A για χρήση στην κατασκευή συσσωρευτών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα
  • - - - - 8536490040 80: Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από δύο διόδους εκπομπής φωτός GaAIAs, δύο γαλβανικά διαχωρισμένα κυκλώματα δέκτη με φωτοβολταϊκή/ές γεννήτρια/ες και τέσσερα MOSFET ισχύος (ως διακόπτες εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση μεγαλύτερη από 60 βολτ
  • - - - - 8536490091 80: θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, της οποίας το μήκος δεν υπερβαίνει τα 35 mm, χωρίς τα καλώδια, με ποσοστό διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 10$-$6 cm$3 He ανά λεπτό υπό πίεση 1 bar και θερμοκρασία 0 ºC ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 ºC, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα
  • - - - - 8536490099 80: Άλλοι