Άλλοι καθοδικοί σωλήνες / Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 8539.

  • - - 8540600010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 8540600080 80: Άλλα