Πολυαιθυλενογλυκόλες / Άλλοι πολυαιθέρες.

  • - - - - 3907201110 80: Πολυ(οξείδιο του αιθυλενίου) με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (M@n) 100 000 ή περισσότερο
  • - - - - 3907201120 80: Δις[μεθοξυπολυ[αιθυλενογλυκολο)]-μηλεϊνιμιδοπροπιοναμίδιο, χημικώς τροποποιημένο με λυσίνη, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (M@n) 40 000
  • - - - - 3907201160 80: Παρασκεύασμα που περιέχει: - α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλ]-ω-υδροξυπολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (CAS RN 104810-48-2) και - α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλ]-ω-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροποξυ]πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (CAS RN 104810-47-1)
  • - - - - 3907201190 80: Άλλα