Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους.

Deutsch 1

  • - - 6806201000 80: Άργιλοι διογκωμένοι
  • - - 6806209000 80: Άλλα