Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα.

Deutsch 1

  • - - 7217101000 10: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
  • - - - 7217101000 80: Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm
  • - - - 7217103100 10: Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm
  • - - - - 7217103100 80: Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης
  • - - - - 7217103900 80: Άλλα
  • - - 7217105000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
  • - - 7217109000 80 (2/0) : Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα