Άλλα / Άλλοι / Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 1

  • - - - - 2909199020 80: Δις(2-χλωροαιθυλικος) αιθέρας (CAS RN 111-44-4)
  • - - - - 2909199030 80: Μείγμα ισομερών από εννεαφθοροβουτυλο-μεθυλικός αιθέρας ή εννεαφθοροβουτυλο-αιθυλικός αιθέρας, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο
  • - - - - 2909199050 80: 3-αιθοξυ-υπερφθορο-2-μεθυλοεξάνιο (CAS RN 297730-93-9)
  • - - - - 2909199060 80: 1-Μεθοξυεπταφθοροπροπάνιο (CAS RN 375-03-1)
  • - - - - 2909199090 80: Άλλα